Obchodní a licenční podmínky produktu Search Ready

společnosti MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

I. Údaje poskytovatele

Společnost: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.
IČO 26288311
Sídlem Žerotínova 32, 13000 Praha 3, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10575
(dále „Poskytovatel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní a licenční podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají v souvislosti s tvorbou, poskytováním a užíváním softwarového nástroje Poskytovatele, spočívajícího v technologii indexace a vyhledávání dat, lingvistiky a analytiky zákaznického chování (dále „Search Ready“), a provádění souvisejících implementačních a jiných prací a služeb, případně dalších služeb softwarového vývoje a konzultací (souhrnně dále také jen „Služby Search Ready“) pro nabyvatele, který je zákazníkem Poskytovatele (dále „Zákazník“).

III. Vznik smluvního vztahu, smlouva

1. Mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je uzavírána smlouva, jejímž obsahem bude zejména dodávka a užívání Služby Search Ready jako softwarového řešení vytvořeného Poskytovatelem pro Zákazníka (včetně poskytování souvisejících služeb) a závazek Zákazníka zaplatit Poskytovateli za to sjednanou cenu. Tento smluvní vztah mezi Poskytovatele a Zákazníkem a jeho obsah/rozsah bude založen „Nabídkou“ Poskytovatele zaslanou Zákazníkovi, která byla ze strany Zákazníka závazně potvrzena (dále jako „Smlouva“), jakož i těmito Obchodními podmínkami.

IV. Platební podmínky

1. Výše odměny za poskytování a užívání produktu Search Ready bude stanovena měsíční paušální odměnou v souladu s ceníkem produktu Search Ready, který je přílohou Smlouvy (dále „Ceník“). Paušální odměna se bude skládat ze dvou částí: paušálního licenčního poplatku a výkonnostní složky licence (cena dle počtu prokliků) (dále „Paušální odměna“).

2. Cena za další služby Poskytovatele dle Smlouvy jsou uvedeny v Ceníku. Zákazník je povinen hradit Poskytovateli Paušální odměnu a případně odměnu za další služby na základě pravidelných zúčtovacích daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

3. Faktury bude Poskytovatel vystavovat v měsíčních cyklech; faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Splatnost faktury je smluvními stranami sjednána na 14 dnů, není-li na faktuře uvedeno jinak. V případě prodlení se zaplacením faktury nebo její části je smluvními stranami sjednán úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Faktury zasílá Poskytovatel Zákazníkovi elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, případě na jinou, požádá-li o to Zákazník písemně oproti potvrzení Poskytovatele.

5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně aktualizovat Ceník, to zejména s ohledem na inflaci nebo v souvislosti s rozšiřováním funkcí nástroje Search Ready. Poskytovatel je povinen aktualizaci Ceníku oznámit Zákazníkovi předem, minimálně 3 /tři/ měsíce před datem účinnosti aktualizace Ceníku. Zákazník je oprávněn, v případě že nesouhlasí s aktualizací Ceníku, oznámit Poskytovateli svůj nesouhlas, v takovém případě se Smlouva ukončí ke dni účinnosti aktualizace. Pokud Zákazník nesdělí do data účinnosti aktualizace Ceníku svůj nesouhlas, má se za to, že s aktualizaci Ceníku souhlasí a nový obsah Ceníku akceptoval jako součást Smlouvy.

V. Dodací podmínky

1. Termín a způsob dodání Služeb Search Ready jsou podrobněji sjednány mezi smluvními stranami ve Smlouvě. V případě prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti pro poskytnutí a dodání Služeb Search Ready se dodací doba o tuto dobu prodlužuje.

2. K dodání Search Ready dochází spuštěním nástroje Search Ready do provozu, které Poskytovatel Zákazníkovi prokazatelně oznámí. V případě, že Zákazník nesdělí Poskytovateli výhrady k funkčnosti Search Ready nejpozději do 3 /tří/ pracovních dnů od oznámení jeho spuštění, má se za to, že Zákazník akceptoval dodání nástroje Search Ready Poskytovatelem.

VI. Technická podpora

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi jako součást Služeb Search Ready technickou podporu. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak je Zákazníkovi technická podpora Poskytovatele k dispozici

VII. Automatická prolongace smlouvy

1. Je-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem sjednán smluvní vztah na dobu určitou a není-li v příslušném smluvním ujednání uvedeno jinak, obnovuje se smluvní vztah za stejných podmínek automaticky po uplynutí sjednané doby na stejnou dobu, na jakou byl sjednán, a to i opakovaně. V případě, že Zákazník nebo Poskytovatel nemá zájem na takovém obnovení smluvního vztahu, je povinen nejpozději 1 /jeden/ měsíc před uplynutím sjednané doby písemně oznámit druhé smluvní straně, že si obnovu prodloužení nepřeje, jinak bude smluvní vztah automaticky obnoven a Zákazník je povinen hradit sjednanou odměnu dle Ceníku. K písemnému oznámení doručenému později než 1 /jeden/ měsíc před uplynutím sjednané doby se nepřihlíží.

2. Poskytovatel má právo ukončit tuto Smlouvu s okamžitou účinností v případě závažného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka. Za závažné porušení této Smlouvy se považuje zejména, nikoliv však výlučně, porušení licenčních podmínek dle článku VIII. této Smlouvy nebo prodlení Zákazníka s úhradou faktur Poskytovatele delší než 10 /deset/ pracovních dnů.

VIII. Licenční podmínky

1. Poskytovatel Zákazníkovi uzavřením Smlouvy poskytuje nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci k užití softwarového nástroje Search Ready, a to na dobu sjednanou ve Smlouvě.

2. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení nebo jiných změn softwarového nástroje Search Ready je licence poskytnuta i k takto změněnému softwarovému nástroji.

3. Je-li sjednána licenční doba ve Smlouvě na dobu určitou (časově omezená licence), obnovuje se licence společně s obnovením této Smlouvy dle článku VII., a to za stejných podmínek a na stejnou dobu, na jakou byla sjednána, a to i opakovaně.

4. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným vykonavatelem majetkových práv k Search Ready a toto jeho právo není ničím ani nikým dotčeno či omezeno, a že je oprávněn poskytnout licenci dle těchto podmínek.

5. Zákazník je oprávněn k užití softwarového nástroje Search Ready Poskytovatele výlučně za účelem stanoveným Obchodními podmínkami a Smlouvou. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla infastrukturu Poskytovatele nebo jeho ostatní zákazníky jakkoli narušit, zejména (nikoli však výlučně) nebude užívat nástroj Search Ready prostřednictvím automatizovaných systémů produkujících v nástroji Search Ready vyšší zátěž, než jakou vytváří běžný uživatel prostřednictvím webového prohlížeče. Zákazník není oprávněn poskytovat softwarový nástroj Search Ready Poskytovatele formou sublicence třetím osobám, ani jinak postoupit práva a povinnosti z poskytnuté licence.

6. Zákazník je povinen zdržet se jakýchkoliv aktivit, které by mohly Poskytovateli způsobit ať už přímo nebo nepřímo škodu, zejména prostřednictvím zpřístupnění nástroje Search Ready třetím osobám, porušení práv třetích osob prostřednictvím nástroje Search Ready nebo porušením práv duševního vlastnictví Poskytovatele v souvislosti s nástrojem Search Ready. Manipulace nebo kopírování software Poskytovatele a odvozování programových verzí je nepřípustné.

7. Zákazník je vlastníkem veškerého obsahu, který je prostřednictvím Služby Search Ready zpracováván, a za tento obsah odpovídá v rozsahu platných právních předpisů (zejm. autorského zákona, ochrany osobních údajů, GDPR apod.).

IX. Ostatní ujednání

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit řádnou funkčnost nástroje Search Ready. V případě nedostupnosti služby přesahující 60 /šedesát/ minut během jednoho dne má Zákazník právo na slevu ve výši 1/30 ze sjednané odměny dle Smlouvy za příslušný kalendářní měsíc, a to za každý den, ve kterém k takové nedostupnosti došlo.

2. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat analytické údaje o návštěvnosti a chování zákazníků v nástroje Search Ready, za účelem řádného poskytování jeho služeb, licence, a rovněž za účelem sběru statistických dat pro rozvoj a marketing nástroje Search Ready.

3. Zákazník a Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které jim druhá smluvní strana zpřístupnila v souvislosti s touto Smlouvou, nesdělit je třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani je nevyužít za jiným účelem, než je plnění této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že za důvěrné informace se považují veškeré informace technické, obchodní nebo jiné povahy, které nejsou veřejně přístupné.

X. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem za účelem plnění Smlouvy, případně v objednávce k přípravě nabídky, Poskytovatele shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, a také v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Informace o zpracovávání osobních údajů jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele https://www.mediafactory.cz/ochrana-osobnich-udaju.

XI. Volba práva a řešení sporů

1. Vztah mezi smluvními stranami a Smlouva samotná se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů.

2. Strany se dohodly, že případné spory smluvních stran budou řešeny před věcně příslušným soudem v České republice. Místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele.

3. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují před tím, než zahájí řízení před příslušným soudem nebo jiným státním orgánem vyvolat mimosoudní jednání mezi smluvními stranami Smlouvy, a to jednání oprávněných zástupců smluvních stran. Teprve nepodaří-li se odstranit spor týkající se této Smlouvy či právních vztahů s ní souvisejících smírnou cestou, jsou smluvní strany oprávněny řešit tento spor u příslušného soudu v České republice.

XII. Interpretační pravidla

1. Obchodní podmínky musí být vykládány spolu se Smlouvou a s veškerými písemnými souvisejícími dokumenty, na které Smlouva odkazuje a které mohou být uzavřeny ve vazbě na Smlouvu.

2. Tyto Obchodní podmínky doplňují ustanovení Smlouvy a jsou její součástí. V případě, že je ve Smlouvě výslovně vyloučeno použití některého ustanovení těchto podmínek, toto ustanovení se pro smluvní vztah založený Smlouvou nepoužije. V případě, že ustanovení Smlouvy a těchto podmínek si vzájemně odporují, ustanovení těchto podmínek, která jsou se Smlouvou v rozporu, se nepoužijí v tom rozsahu, ve kterém Smlouvě odporují.

XIII. Změna obchodních podmínek

1. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky doplnit či změnit, a to tím způsobem, že uveřejní jejich poslední znění na webové adrese www.searchready.cz/obchodni-podminky. Dnem uveřejnění nabývá nové znění Obchodních a licenčních podmínek platnosti, není-li v novém znění stanoveno datum pozdější.

2. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Poskytovatel je povinen Zákazníka o změně Obchodních podmínek informovat prostřednictvím emailové adresy Zákazníka. Zákazník je oprávněn změnu Obchodních podmínek do 5 /pěti/ pracovních dnů odmítnout a z tohoto důvodu smluvní vztah ukončit k termínu účinnosti změny.

4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2023.

Chcete si Search Ready vyzkoušet?

Kontaktujte nás a my se vám co nejdříve ozveme. Pobavíme se o vašich potřebách a zjistíme, zde je pro vás Search Ready vhodné řešení.

Nechte nám na sebe kontakt

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem odborné a profesní komunikace navazující na zaslané údaje, nebo pozvání na osobní schůzku. Osobní údaje slouží výhradně pro potřebu SEARCH READY.

Formulář byl úspěšně odeslán.
Ozveme se Vám!

Tým SEARCH READY

Formulář se nepodařilo odeslat